ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <title>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN -ؚ€íp¯‹</title> <meta content="ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN,ؚ€íp¯‹" name="Keywords"> <meta content="ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN ÿHNN*N‹N ÿ6qT1\î•b6rÍk gYwz ÿŒÝ‹=\ϑ€_wz¹eb—_ü[0b6rÍk_N NåwSÒbÝ~ ÿî•ÀNHN ÿ`HN_ü[ ÿ1\`HNô‹0(WœQQgV ÿ_N Ný€*`b6rÍk0Ó~œg1\/feYpeёLr:c}Y„vN*N‹N ÿ1\bɋæ‚O†N0ÿÖNìN™Q„v‡eàz ÿÑShˆåNT ÿb ÿؚ€íp¯‹ ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN 0" name="Description"> <meta content="-NýV'Yf[Q www.unjs.com" name="copyright"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=https://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=https://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=https://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <link href='https://www.unjs.com/Skin/newcss.css' rel='stylesheet' type='text/css'> <script language="JavaScript"> <!-- //9eØSþVGr'Y\ function resizepic(thispic) { return true; } //àe§~)>eþVGr'Y\ function bbimg(o) { return true; } --> </script> </head> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Hide function killErrors() { return true; } window.onerror = killErrors; // --> </SCRIPT> <!-- ********Qu˜v˜èãNx_ËY******** --> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <table class='kuang_top' width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left"><A title=-NýV'Yf[Q href="https://www.unjs.com"><IMG alt="-NýV'Yf[Q" src="https://www.unjs.com/images/logonew.gif" border=0></A></td> <td class=fontwhite align=right>| <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/">QÙz–™u˜</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/kaoyan/" target=_blank>€xNh</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/gaokao/" target=_blank>ؚ€Rf</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/zhongkao/" target=_blank>-N€N</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/zikao/" target=_blank>êf[€Õ‹</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/Article/" target=_blank>ñ‚í‹f[`N</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/gongwuyuan/" target=_blank>lQ¡RXT€Õ‹</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/zige/" target=_blank>D |&nbsp;<BR>| <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/lunwen/" target=_blank>MQ9º‹‡e</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/jiaoan/" target=_blank>MQ9YeHh</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/shiti/" target=_blank>MQ9Õ‹˜˜</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/zuowen/" target=_blank>\O‡eíV0W</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/liuxue/" target=_blank>úQýVYuf[</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/youjiao/" target=_blank>|^?QYe²€</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/jiuye/" target=_blank>'Yf[u1\N</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/fanwenwang/" target=_blank>ƒ‡e™Q\O</A> |&nbsp;<BR>| <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/daxue/" target=_blank>'Yf[ü[*‚</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/fanwenwang/gzzj/" target=_blank>å]\O;`Ó~</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/fanwenwang/xdth/" target=_blank>Ã_—_SOO</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/xuexi/" target=_blank>‡eXdZSȉ</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/lunwenzhaiyao/" target=_blank>º‹‡eXd‰</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/zhaopin/" target=_blank>ÛbX€áOo`</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/fenxianghulianwang/" target=_blank>R«N’NT€Q</A> | <A class=fontwhite href="https://www.unjs.com/miyu/" target=_blank>Œí‹'YhQ</A> |&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class='kuang_menu'><div class="oneline"><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td><a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/' title='g°eؚ€áOo`,ؚ€°eû•,ؚ€D¯‹,ؚ€¨R`-©R›Rؚ Nf[P[ؚ€bŸR' target='_self'>ؚ€íp¯‹</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/chengrengaokao/' title='bºNؚ€' target='_self'>bºNؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/zhinan/' title='ؚ€¥b€cWS,×_?akX¥bcü[,ؚ€f[u‚YUOkX¥bؚ€×_?a' target='_self'>ؚ€¥b€cWS</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxunrukou/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹eQãS-ؚ€U_ÖSågâ‹' target='_self'>ؚ€U_ÖSågâ‹eQãS</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/' title='ؚ!hÛbu,'Yf[Ûbu€{àz,ê;NÛbu,T'Yؚ!hÛbuáOo`' target='_self'>ؚ!hÛbu</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/daxuepaiming/' title=''Yf[’c T--NýV'Yf[’c T-ؚ!h’c T-'Yf[’cLˆœi' target='_self'>'Yf[’c T</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/daxuezhuanye/' title=''Yf[NN-'Yf[NNËNÍ~-'Yf[NN’c T-'Yf[NNîvU_-'Yf[NNR{|--NýV'Yf[NN’c T' target='_self'>'Yf[NN</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/daxuexuefei/' title=''Yf[f[9- N,g'Yf[f[9-xvzuf[9-'YNf[9' target='_self'>'Yf[f[9</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/jingyan/' title='ؚ€Ï~Œš-ؚ€ÇegºN„vÏ~ŒšKNŒ' target='_self'>ؚ€Ï~Œš</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/fudao/' title='ؚ€…ü[,ؚ Nf[`N…ü[,ؚ€YbcWS' target='_self'>ؚ€…ü[</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/xinli/' title='ؚ€Ã_t-`7hŒ}Yؚ€Ã_`' target='_self'>ؚ€Ã_t</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/jiazhang/' title='ؚ€¶[•Å_û‹-b—ù[ؚ€,¶[•”^å‹`HNZP' target='_self'>¶[•Å_û‹</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/' title='ؚ€Õ‹˜˜Æ–¹|' target='_self'>ؚ€Õ‹˜˜Æ–¹|</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/yuwen/' title='ؚ€í‹‡eՋ˜˜' target='_self'>ؚ€í‹‡eՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/shuxue/' title='ؚ€pef[Ջ˜˜' target='_self'>ؚ€pef[Ջ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/yingyu/' title='ؚ€ñ‚í‹Õ‹˜˜' target='_self'>ؚ€ñ‚í‹Õ‹˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/wuli/' title='ؚ€irtՋ˜˜' target='_self'>ؚ€irtՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/huaxue/' title='ؚ€Sf[Ջ˜˜' target='_self'>ؚ€Sf[Ջ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/shengwu/' title='ؚ€uirՋ˜˜' target='_self'>ؚ€uirՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/zhengzhi/' title='ؚ€?e»lՋ˜˜' target='_self'>ؚ€?e»lՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/dili/' title='ؚ€0WtՋ˜˜' target='_self'>ؚ€0WtՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/lishi/' title='ؚ€†SòSՋ˜˜' target='_self'>ؚ€†SòSՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/wenzhong/' title='ؚ€‡eÑyü~T-ؚ€‡eü~' target='_self'>ؚ€‡eÑyü~T</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shiti/lizhong/' title='ؚ€tÑyü~T-ؚ€tü~' target='_self'>ؚ€tÑyü~T</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokao2012/' title='2012ؚ€bé~ågâ‹_2012ؚ€U_ÖSågâ‹_2012ؚ€Rpe¿~_ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹' target='_self'>2012ؚ€áOo`</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokao2011/' title='2011ؚ€áOo`-2011ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹-ؚ€bé~ågâ‹' target='_self'>2011ؚ€áOo`</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaozuowen2010/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹-2010ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹-ؚ€bé~ågâ‹' target='_self'>2010ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹' target='_self'>ؚ€U_ÖSågâ‹</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/gaokaobulu/' title='ؚ€eˆU_' target='_self'>ؚ€eˆU_</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbendaxueluqufenshu/' title='ŒN,g'Yf[U_ÖSRpe¿~' target='_self'>ŒN,g'Yf[U_ÖSRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/sanbendaxueluqufen/' title=' N,g'Yf[U_ÖSRpe¿~' target='_self'> N,g'Yf[U_ÖSRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/shanxizhaosheng/' title='q\‰wÛbu€Õ‹Q' target='_self'>q\‰Ûbu€Õ‹Q</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbenbulu/' title='ŒN,geˆU_' target='_self'>ŒN,geˆU_</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/zhuankefenshuxian/' title='NÑyRpe¿~' target='_self'>NÑyRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbenzhengjizhiyuan/' title='_Ɩ×_?a__Ɩ×_?akX¥b_ŒN,g_Ɩ×_?a' target='_self'>_Ɩ×_?a</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/wenti/' title=' gsQؚ€„v˜' target='_self'>ؚ€î•˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/beijing/' title='S¬Nؚ€U_ÖSRpe¿~,S¬NÛbu€Õ‹,S¬NÛb€áOo`' target='_self'>S¬Nؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/tianjin/' title=')Y%mÛbu€Õ‹,)Y%mÛb€áOo`,)Y%mؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>)Y%mؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shanghai/' title=' NwmÛbu€Õ‹, NwmÛb€áOo`, Nwmؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'> Nwmؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/chongqing/' title='͑†^Ûbu€Õ‹,͑†^Ûb€áOo`,͑†^ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>͑†^ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/hebei/' title='³lSÛbu€Õ‹,³lSÛb€áOo`,³lSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>³lSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shanxi/' title='q\‰Ûbu€Õ‹,q\‰Ûb€áOo`,q\‰Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>q\‰Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/liaoning/' title='½[Ûbu€Õ‹,½[Ûb€áOo`,½[ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>½[ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/jilin/' title=' T—gÛbu€Õ‹, T—gÛb€áOo`, T—gؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'> T—gؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/heilongjiang/' title='ў™Ÿ_lÛbu€Õ‹,ў™Ÿ_lÛb€áOo`,ў™Ÿ_lؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>ў™Ÿ_lؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/jiangsu/' title='_lςÛbu€Õ‹,_lςÛb€áOo`,_lςؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>_lςؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/zhejiang/' title='Ym_lÛbu€Õ‹,Ym_lÛb€áOo`,Ym_lؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>Ym_lؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/anhui/' title='‰[½_Ûbu€Õ‹,‰[½_Ûb€áOo`,‰[½_ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>‰[½_ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/fujian/' title='yú^Ûbu€Õ‹,yú^Ûb€áOo`,yú^ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>yú^ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/jiangxi/' title='_l‰Ûbu€Õ‹,_l‰Ûb€áOo`,_l‰Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>_l‰Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shandong/' title='q\NÛbu€Õ‹,q\NÛb€áOo`,q\Nؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>q\Nؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/henan/' title='³lWSÛbu€Õ‹,³lWSÛb€áOo`,³lWSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>³lWSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/hubei/' title='VnSÛbu€Õ‹,VnSÛb€áOo`,VnSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>VnSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/hunan/' title='VnWSÛbu€Õ‹,VnWSÛb€áOo`,VnWSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>VnWSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/guangdong/' title='^NÛbu€Õ‹,^NÛb€áOo`,^Nؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>^Nؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/hainan/' title='wmWSÛbu€Õ‹,wmWSÛb€áOo`,wmWSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>wmWSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/sichuan/' title='ÛVÝ]Ûbu€Õ‹,ÛVÝ]Ûb€áOo`,ÛVÝ]ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>ÛVÝ]ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/guizhou/' title='5Þ]Ûbu€Õ‹,5Þ]Ûb€áOo`,5Þ]ؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>5Þ]ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/yunnan/' title='‘NWSÛbu€Õ‹,‘NWSÛb€áOo`,‘NWSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>‘NWSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/shanxii/' title='U–‰Ûbu€Õ‹,U–‰Ûb€áOo`,U–‰Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>U–‰Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/gansu/' title='uƒ€Ûbu€Õ‹,uƒ€Ûb€áOo`,uƒ€Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>uƒ€Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/qinghai/' title='R—wmÛbu€Õ‹,R—wmÛb€áOo`,R—wmؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>R—wmؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/neimenggu/' title='…Q™„äSÛbu€Õ‹,…Q™„äSÛb€áOo`,…Q™„äSؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>…Q™„äSؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/guangxi/' title='^‰Ûbu€Õ‹,^‰Ûb€áOo`,^‰Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>^‰Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/xicang/' title='‰Ï…Ûbu€Õ‹,‰Ï…Ûb€áOo`,‰Ï…Øš€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>‰Ï…Øš€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/ningxia/' title='[YÛbu€Õ‹,[YÛb€áOo`,[Yؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>[Yؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='https://www.unjs.com/gaokao/xinjiang/' title='°e†uÛbu€Õ‹,°e†uÛb€áOo`,°e†uؚ€U_ÖSRpe¿~' target='_self'>°e†uؚ€</a> </td></tr></table></div></td> </tr> <tr> <td height=28>0¨`°s(W„vMOnÿ&nbsp;<a class='LinkPath' href='https://www.unjs.com'>-NýV'Yf[Q</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='https://www.unjs.com/gaokao/'>ؚ€</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/'>ؚ€íp¯‹</a>&nbsp;>>&nbsp;<h2>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</h2>ck‡e</td> </tr> </table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=960 align=center border=0> <tr> <td align="center" class='kuang'><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/27.js'></script></td> </tr> <tr> <td class=main_shadow></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜v˜èãNxÓ~_g******** --> <!-- ********Qu˜-NèãNx_ËY******** --> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"> <!--Qu˜-Nèæ]h‡eàz…Q¹[ãNx_ËY--> <table style="table-layout:fixed;word-break:break-all" width="100%" border="0" align="center" class="tdbg" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="tdbg_title"><strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><h1>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</h1></td> </tr> <tr> <td align="center" class="tdbg_title0"><span class="author">«ƒœU‰s</span>0<span class="time">2018-1-13</span>0<a href="https://www.unjs.com/gaokao/news/" target=_blank>ؚ€íp¯‹</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/30.js'></script></td> </tr> <tr> <td height="300" valign="top"><div class="adcontent"><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/29.js'></script></div> 00[<strong><a href="https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html">ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a></strong>] <p>00ŸSh˜˜ÿS<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/" target="_blank">'Yf[</a>8—‰[ёOžÿ20t^MR«ˆ®p6RúQ„v b Z=\ <p>001997£Nt^ ÿ19\„v‰[ёOž·ƒ—_ýVE–<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/shuxueriji/" target="_blank">pef[</a>eY—g9SKQÞz[Ñ‘Lr ÿv^àVdk«ˆÝO N†NS'Y ÿ<h3><a href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a></h3>[<a href='https://www.unjs.com/z/zka/'>zf“^</a>|<a href='https://www.unjs.com/h/b/list/'>N˜˜</a>]0</p> <p>00û•¯‹T„v¿S‡eS@\<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/lingdaofayangao/" target="_blank">†˜ü[</a>eg¶[̑~b0R†NÖN„v<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/ganenfumu/" target="_blank">6rÍk</a>0</p> <p>00ÎNdk ÿæSYN*N‰[ёOž’Q†NúQeg0</p> ‰[ёOž <p>00ُ*NZ†„gúQeg„v‰[ёOž ÿåNvQa)Y¨R0W„v ‹Nù ÿ<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/ershinianhoudewo/" target="_blank">ŒNASt^</a>egðX T܏lb ÿuóâlÊSNWSšN0ôv0RÊNåeÍN6q(W’NT€Q NAm O ÿàepe'Y\’ZSO N R8hž[0W9el} ÿ gabàea ÿZÖS†NTÜt¤O„vàe=\ <p>00¿S‡eS@\†˜ü[®p6R†NN*NZ†GP„v‰[ёOž ÿN*NªR›RFd1wzðV¶[ƒX ÿKY›RBlf[ ÿÈ~P@b?a„v¨RºNb_aŒ ÿu󁩋N›N ‰|N (W†Nã‰wøvTÍN N?aøváO  ÖNìN[?a‰lxm(WÇ~„v÷¦h-N ÿ €wck„v‰[ёOž ÿÖN„vX[(WN¶r` ÿ <p>00‰[ёOžæ‚|` Nò]02006t^ ÿÖNÍ_àeïSÍ_ ÿKY{™Q NZS‡e„on ÿtSùm¡l(WVBg„v’NT€Q-N ÿ>f—_͂}vàe©R0¡l gY\ºN(WNNwøv0</p> <p>00GP„v‰[ёOž ÿb†N N\<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/jiaoshigongzuozongjie/" target="_blank">Ye^</a> ÿ<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/jiachanghuifayangao/" target="_blank">¶[•</a> ÿf[u ÿ†˜ü[ìN„v!jƒ ÿ§U~OãSÿ €w„v‰[ёOž ÿtSN¦^a0R Nåw@bªc ÿ‚Y’‚(Ẁ ÿêËYóÈ~ ÿ N¯€z˜ÎN0Wo}YُúQb0ÖN NÏPvQÖN„v!jƒ ÿâe¡l g#k6qM‘T ÿ_N¡l g؞؞”^AQ ÿÖN<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/xuanze/" target="_blank"> éb</a>„v/f Nô•­e0WŸ#Œ0</p> <p>00‚YÊN ÿò]Ï~/fNMO<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/zhiyeguihuafanwen/" target="_blank">L€N</a>pef[¶[„v‰[ёOž ÿô‹êñ]ZPpef[;N‰/ftQ£ ÿ ó`pef[ ÿ:c«N×S ÿÅNdk €ò] ÿ N/fàV:NN¹f[ ÿN¹ó`@w¶[̑wz ÿ_N(u N@w4Y¬`h ÿ%•:R¡€0</p> <p>00º%<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/gaokao/beijing/" target="_blank">S¬N</a>'Yf[(<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/gaokaofenshuxian/" target="_blank">Rpe¿~</a>,<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/zhuanyepaiming/" target="_blank">NN</a>¾‹n)pef[Ñyf[<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/" target="_blank">f[b–</a>Yeˆc‰[ёOž</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿ1997t^/f¿S̑„v‡eS@\egºN™Q„v`O„v<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/lizhigushi/" target="_blank">Ee‹N</a>ÿ</p> <p>00‰[ёOžÿ°s(WëSfkn:S†N ÿ<h4><a href='https://www.unjs.com/gaokao/news/'>ؚ€íp¯‹</a></h4> 0<a href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a> 0(<a href='https://www.unjs.com/'>https://www.unjs.com</a>)0™Q<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/lizhiwenzhang/" target="_blank">‡eàz</a>„vºN/fb€¶[£¹‡eS@\„v†˜ü[01997t^ ÿb—_eYpeёLråNT ÿÖNìN1\»SbìN¶[†N0S_öe_N NëSǑ¿‹ ÿ_N NåwSÖNìN‰™Q‡eàz ÿsó` gïSý€êS/f»SsQèlN N—_eYpeёLrُHNN*N‹N ÿ6qT1\î•b6rÍk gYwz ÿŒÝ‹=\ϑ€_wz¹eb—_ü[0b6rÍk_N NåwSÒbÝ~ ÿî•ÀNHN ÿ`HN_ü[ ÿ1\`HNô‹0(W<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/nongcundiaoyanbaogao/" target="_blank">œQQg</a>V ÿ_N Ný€*`b6rÍk0Ó~œg1\/feYpeёLr:c}Y„vN*N‹N ÿ1\bɋæ‚O†N0ÿÖNìN™Q„v‡eàz ÿÑShˆåNT ÿb w†N1\ɉ—_ˆ_Ê`¶‹ ÿ̑b—™Q„v N/fwž[<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/qingkuangshuoming/" target="_blank">Å`µQ</a>0S_öe™Qb¶[™Q—_æ‚'YÇNñm ÿ^—8^wz0b€¶[_N1\/fnf„vœQQg¶[­^ ÿ6rÍknxž[_N:c N¹[f„v ÿFOߍ+R„vœQQg¶[­^Ôk_N¡l gÀNHN NN7h„v ÿ¡lÀNHNyr+R„vðV¾–0b\„vöeP_Nɉ—_:c<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/kuaile/" target="_blank">ë_PN</a>„v ÿ N/fÖN™Q„vˆ_²`Å`„v£Íyaɉ0]NàQt^„vöeP ÿ<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/gaokao/tianjin/" target="_blank">)Y%m</a>„vœQQg ÿ NO/f£*N7hP[0b¶[vQž[/f(W)Y%mŒTS¬N„v-Nô• ÿ»yS¬NôfяN¹p ÿúQ†NÞ]:S1\/f†N0</p> <p>00 €N‡eàz؏/f(u„v,{NºNðy ÿ O@w O@w1\ Obb™Q„v†N0</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿ,{NºNðy1\ˆ_¹[f«ˆºNï‹ã‰0</p> <p>00‰[ёOžÿƒ[1\/f(u b „vãS;Teg™Q„v0 O@w O@w ÿQ N+R„v’ZSO„vl} ÿ1\b†N\O€/fb†N ÿncô‹ b ؏àV:Nُ*N—_†NÐg*N‡ef[VY0ÎNQ NïSåNåg0Rb—_‡ef[VY0£öePt^ª~\ ÿ_N NåwSÙÍy‹N”^å‹`HNYt0Tegb™QǏN*N„on ÿFO/f_N¡lÀNHN*Y'Y„vHeœg0</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿُ*NgR1\/fN<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/gerenjianlifanwen/" target="_blank">*NºN</a>®p6R„v ÿ؏ g¡l gvQÖNºNÿ</p> <p>00‰[ёOžÿb—_eYpeёLråNT ÿ gàQ*N°‹€Ç‘¿‹ ÿ+R„vºN™Q„v؏/fúW,g N:c`—1Œ„v0FO/f ÿ1\‡eS@\™Q„v£*N‡eàzq_ÍTg'Y ÿg N`—1Œ0b°‹—_}YÏPÖNgHQÑS„v/f 0åwó— 0 ÿÖN؏0RY•bˆ_Y’ZSO ÿ_N gl}„v ÿTegQŠegŠÑS¾ ÿQ N_Nl}0ŠWS0ðS~ný gl}‡eàz0£›Nt^q_ÍT^—8^'Y ÿFO/f g¹púQNNa™e„v/fò]Ï~20t^†N ÿ؏q_ÍTُHN'Y ÿ؏(Wl}0vQž[ÎNæSN*N҉¦^b_Nt㉠ÿ‡eàznxž[ˆ_aºN ÿޏbêñ] w†N_NOˆ_<a class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/gandong/" target="_blank">a¨R</a>0FO/f ÿæSN¹eb— ÿb1\ɉ—_^—8^RƒU0b NåwSbߍُ*N‡eàz„v;NºNlQ/fÀNHNsQû|0</p> 1 2 3 4 5 NNu˜ <div class=adcontent1><script language=javascript src='https://www.unjs.com/agao/201108/c2.js'></script></div> 00<a href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180330000008_1588078.html' target="_self"><strong>,{2Ç{ ُ*NNNb:N r>k &nbsp;2018t^ؚ!hžX¾‹Ñ8 P</strong></a><br>000„˜È‰0Ye²€è3g21åelQ^†N2017t^¦^nfØšI{f[!h,gÑyNNYHhŒT¡[ybÓ~œg0ÊNt^ ÿؚ!h°ežXNN gêT›Nyr¹pÿë_eg w w g¡l g`OÃ_êN„vf[Ñyÿ 00nc‰` ÿ,g!kqQ°ežXYHh,gÑyNN2105*N ÿ°ežX¡[yb,gÑyNN206*N ÿT¡‹°ežXNN2311*Nÿ¤d•241*NNN ÿ‰mÊS135@bؚ!hÿ,g!k؏ g51*NNNŒtef[MOˆcˆNè•{|bîONt^P–0 00ÿ ¹pûQُ̑åg wYe²€è˜[QŒ[te TUS ÿ 00vQ-N ÿ°ežXYHh,gÑyNNpeϑgY„v/f-NýV>yOÑyf[b–'Yf[ ÿY¾17*N02017t^ ÿ-NýV>yÑyb–'Yf[–™!kÛbu ÿqQ g4*Nf[b–7*NNN(WhQýVÛbu ÿ–™ybeQf[°euqQ392ºN0 00°ežX¡[yb,gÑyNNgY„v/fS¬NYýVí‹'Yf[(Rpe¿~,NN¾‹n) ÿqQ°ežX14*N\í‹ÍyNN ÿNGW:N°eNN0 00(Wُ!k°ežXY& & 0<a class=pages href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180330000008_1588078.html'>hQ‡e–û‹ÿُ*NNNb:N r>k &nbsp;2018t^ؚ!hžX¾‹Ñ8 P</a>0<br>00<a href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/20180328000008_1587573.html' target="_self"><strong>,{3Ç{ S'Y2018t^ê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹R¥b T˜ã‰T{</strong></a><br>000„˜È‰010S¬N'Yf[(Rpe¿~,NN¾‹n)„vê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹R„v¥b TeQãS(WêT̑ÿ 00T{ÿê;NÛbu0ZSŖ¡‹R0Q{¦h¡‹RO(u„v¥b Ts^ðS:N TN*N ÿO(u TN*N&÷Sÿ 00¥b TQ@Wÿhttp://gaokao.chsi.com.cn/zzbm 00€uèlŒQv^{vF–Tÿ÷‹ÿR͑ YèlŒQ ÿ ÿ÷‹ c NþVۏLˆù[”^;m¨R„v¥b Tÿ 0020ZSŖ¡‹R`S(uê;NÛbu0Q{¦h¡‹R„vf[!hP–¥bpeϑTÿ 00T{ÿb!hZSŖ¡‹R(W ü~Tċ÷N gWW¥b T ÿ N`S(uê;NÛbu0Q{¦h¡‹R„vf[!hP–¥bpeϑ0 0030S¬N'Yf[„vê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹RïS&T|Q¥bÿ 00T{ÿ€uïSåN|Q¥bb!h„vê;NÛbu0ZSŖºNMbùW{Q¡‹R0Q{¦h¡‹R ÿdk Ny˜¡‹Røv’NìrËz0’N Nq_ÍT ÿ N`S(uæSN*Ny˜îv„vf[!hP–¥bpeϑ0 & & 0<a class=pages href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/20180328000008_1587573.html'>hQ‡e–û‹ÿS'Y2018t^ê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹R¥b T˜ã‰T{</a>0<br>00<a href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180328000008_1587570.html' target="_self"><strong>,{4Ç{  S'Yg^ÌSހ΀ m Tf[°d‡e—bÒb</strong></a><br>000„˜È‰0YpeºNïSý€ßbN7h ÿv^ N/f’YÌ_тlDQ_„vbŸR ÿ €/fÅbÃ_'Yf[ُ̑Íy Q¢~_bŸR ÿO²QûQŒTzʑKY—e„v÷N

hQ‡e–û‹ÿ S'Yg^ÌSހ΀ m Tf[°d‡e—bÒb</a>0<br> 00<strong>¨cPƒN˜˜ÿ</strong><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/tinghougan/'>,TTa,,TTa'YhQ,,TTaƒ‡e</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/shengsiqinren/'>܀<br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/shiennanwang/'>^i`¾–Ø_,^i`¾–Ø_\O‡e</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/yubeidangyuanzhuanzhengsixiang/'>„˜YZQXTlck`ó`Gl¥b</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/yijiannanwangdeshizuowen/'>NöN¾–Ø_„v‹N\O‡e</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/huodongcehua/'>;m¨RV{R,;m¨RV{R¹eHh</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/rudangjieshaorenfayangao/'>eQZQËNÍ~ºNÑSŠ?z</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/maihuochaidexiaonvhaiduhougan/'>VSkpôg„v\sYi[û‹Ta</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/anquanjiaoyuxindetihui/'>‰[hQYe²€Ã_—_SOO,‰[hQYe²€Ã_—_SOOƒ‡e'YhQ</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/zhenaishengming/'>Ís1ru}T,Ís1ru}T\O‡e,Ís1ru}Típ1ru;m</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/gerenxuexijihau/'>*NºNf[`N¡‹R,*NºNf[`N¡‹RfN,Ye^*NºNf[`N¡‹R</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/wodefannao/'>b„væp|`,b„væp|`\O‡e,b„væp|`\O‡e600W[,500W[</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/qiujing/'>Ëyof,Ëyof\O‡e,Ïc™QËyof„v\O‡e</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/daxueshengrudangzhiyuanshu/'>'Yf[ueQZQ×_?afN</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/qiutiandexiaoyuan/'>Ëy)Y„v!híV,Ëy)Y„v!híV\O‡e</a><br> 00<a href='https://www.unjs.com/Special/wodemengzhongguomengzuowen/'>b„v¦h-NýV¦h\O‡e</a><br> 000<strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong>0</td> </tr> <tr> <td align="center"><a class=pages href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553089.html'>0 NNu˜0</a>00<a class=pages href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553086.html'>0 NNu˜0</a>00<a class=pages href='https://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>0Kb:gHr0</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/31.js'></script></td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201201/41.js'></script></td> </tr> <tr> <td><div class="oneline2">00<A href="javascript:window.external.addFavorite('https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html','ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN');">Šbُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN6eυwegåNTQ wÿ</A>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN@b^\hîvÿ0<b><a href="https://www.unjs.com/gaokao/news/" target="_blank">ؚ€íp¯‹</a></b>00<a href='https://www.unjs.com/h/b/'>Gl;`</a>0</div></td> </tr> <tr> <td><div class="oneline3">00 ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN øvsQ<a href='https://www.unjs.com/SpecialList.html'>N˜˜</a>ÿ<a href='https://www.unjs.com/Special/c211/'>211'Yf[ TUS_211å] z'Yf[_211ؚ!h_211b–!h_211f[!h_211'Yf[’c T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/c985/'>985'Yf[ TUS_985'Yf[_985'Yf[’c T_985å] z_985ؚ!h_985b–!h_985å] zf[!h</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/c9/'>c9ؚ!h_c9T€ßv_c9'Yf[_]N!hT€ßv</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/liangxueyizuoxindetihui/'>$Nf[NZPÃ_—_SOO</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/sijizuowen/'>ÛV§~\O‡e,ñ‚í‹ÛV§~\O‡e,ñ‚í‹ÛV§~\O‡eNý€åSP[,ÛV§~\O‡e˜˜îv</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/sijizuowenwannengmoban/'>ÛV§~\O‡eNý€!jg</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/sahuangzuowen/'>’dŒ\O‡e,sQŽN’dŒ„v\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/tinghougan/'>,TTa,,TTa'YhQ,,TTaƒ‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/jinduzuowen/'>yÒk\O‡e,sQŽNyÒk„v\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/zuowendaquan600zi/'>\O‡e'YhQ600W[,R-N\O‡e'YhQ600W[,\f[\O‡e'YhQ600W[</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/shengsiqinren/'>܀ <a href='https://www.unjs.com/Special/gaokaolingfenzuowen/'>ؚ€ö–R\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/ganxieshien/'>a"Œ^i`</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/shiennanwang/'>^i`¾–Ø_,^i`¾–Ø_\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/zufanghetongxieyi/'>ßy?bT TOS®‹</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/yubeidangyuanzhuanzhengsixiang/'>„˜YZQXTlck`ó`Gl¥b</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/gaokaofenshuxianyuce/'>ؚ€Rpe¿~„˜Km</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/hehuoxieyi/'>TOOS®‹,TOOS®‹ƒ,g,TOOS®‹fN</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/jiuyexieyishu/'>1\NOS®‹fN</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/xieyishu/'>OS®‹fN,OS®‹fNƒ,g</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/jiyijiannanwangdeshi/'>°‹NöN¾–Ø_„v‹N,°‹NöN¾–Ø_„v‹N\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/yijiannanwangdeshizuowen/'>NöN¾–Ø_„v‹N\O‡e</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/nanwangdelvxing/'>¾–Ø_„vÅeLˆ</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/nanwangdeyijianshi/'>¾–Ø_„vNöN‹N</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/laodonghetongfa/'>³R¨RT TÕl</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/menmianzulinhetong/'>è•b—ßyAT T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/hetongshu/'>T TfN</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/changfangzulinhetong/'>‚S?bßyAT T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/shangpuzulinhetong/'>FUú”ßyAT T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/shangpinfangmaimaihetong/'>FUÁT?bpNVST T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/jiekuanhetong/'>P>kT T,P>kT Tƒ,g</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/laowuhetong/'>³R¡RT T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/zulinhetong/'>ßyAT T</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/shangyecehuashu/'>FUNV{RfN</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/chuangyecehuashu/'>RNV{RfN</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/pinpaicehua/'>ÁTLrV{R</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/guanggaocehua/'>^JTV{R</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/hunqingcehua/'>ZZ†^V{R,ZZ†^V{R¹eHh</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/xiangmushishifangan/'>y˜îvž[½e¹eHh</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/huodongcehua/'>;m¨RV{R,;m¨RV{R¹eHh</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/yingxiaocehua/'>%„•V{R</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/yingloucehua/'>q_|iV{R,q_|iV{R¹eHh</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/biaoyu/'>hí‹,hí‹'YhQ</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/chengbaohetongfanben/'>bST Tƒ,g</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/rudangjieshaorenfayangao/'>eQZQËNÍ~ºNÑSŠ?z</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/rudangjieshaorenyijian/'>eQZQËNÍ~ºNaÁ‰,eQZQËNÍ~ºNaÁ‰ƒ‡e'YhQ</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/gongzuocuoshi/'>å]\Oªc½e,å]\Oªc½eƒ‡e'YhQ</a> <a href='https://www.unjs.com/Special/daxueshengziwopingjia/'>'Yf[uêbċ÷N,'Yf[uêbċ÷Nƒ‡e</a><br><p align='right'><a href='https://www.unjs.com/SpecialList.html'>ôfYN˜˜</a></p> </div></td> </tr> <tr> <td>000<A href="https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html" target=_blank><b>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</b></A>0þ”¥c0W@Wÿ<A href="https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html" target=_blank><font style="font-size: 6pt">https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html</font></A> </td> </tr> <tr> <td>00ؚ€íp¯‹Ðc›O„v<strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong>1uQËSŸSRblÑS ÿå‚ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºNµO¯r†N¨`„vCgÊv ÿ÷‹N,gÙzT€û| ÿ"Œ"Œÿ </td> </tr> <tr> <td align="right" class="tdbg_title0"><A href="https://www.unjs.com/">-NýV'Yf[Q</A> https://www.unjs.com/ <h2><A href="https://www.unjs.com/gaokao/news/">ؚ€íp¯‹</A></h2></td> </tr> <tr> <td><li> NNÇ{ؚ€áOo`ÿ <a class='LinkPrevArticle' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553086.html' title='‡eàzh˜˜ÿ-NýVbòff[b–2018t^žXÛb15ºN fòf'Yís–™Ûb'>-NýVbòff[b–2018t^žXÛb15ºN&nbsp;fòf'Yís–™Ûb</a></li><br><li> NNÇ{ؚ€áOo`ÿ <a class='LinkNextArticle' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553089.html' title='‡eàzh˜˜ÿ-NýVl*‚'Yf[b@\^è N¹eqQú^ؚ!h'>-NýVl*‚'Yf[b@\^è N¹eqQú^ؚ!h</a></li></td> </tr> </table> <!--Qu˜-Nèæ]h‡eàz…Q¹[ãNxÓ~_g--> </td> <td width="8"></td> <td width="338" valign="top"> <!--Qu˜-NèóShãNx_ËY--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="word-break:break-all;Width:fixed"> <tr> <td><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/32.js'></script></td></tr><tr><td class=main_shadow></td></tr><tr><td><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201110/38.js'></script></td></tr> <tr> <td class=title align=middle><div class="oneline4">ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºNøvsQؚ€áOo`</div></td> </tr> <tr> <td class=tdbg><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180330000008_1588078.html' title='‡eàzh˜˜ÿُ*NNNb:N r>k 2018t^ؚ!hžX¾‹Ñ8 P' target="_self">ُ*NNNb:N r>k &nbsp;2018t^ؚ!hžX¾‹Ñ8 P</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/20180328000008_1587573.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'Y2018t^ê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹R¥b T˜ã‰T{' target="_self">S'Y2018t^ê;NÛbu0Q{¦h¡‹R0ZSŖ¡‹R¥b T</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180328000008_1587570.html' title='‡eàzh˜˜ÿ S'Yg^ÌSހ΀ m Tf[°d‡e—bÒb' target="_self"> S'Yg^ÌSހ΀ m Tf[°d‡e—bÒb</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180328000008_1587563.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'Yñ‚ýV°e!h:S/T¨Rÿ0W@W(W[r%m' target="_self">S'Yñ‚ýV°e!h:S/T¨Rÿ0W@W(W[r%m</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/20180327000008_1587062.html' title='‡eàzh˜˜ÿÀoۏ„vS'Y ‰_ËYNè•Ûb6eؚŒNf[u†N' target="_self">Àoۏ„vS'Y&nbsp;‰_ËYNè•Ûb6eؚŒNf[u†N</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/20180327000008_1587058.html' title='‡eàzh˜˜ÿ2018t^S'Yê;NÛbu0Q{¦h¡‹R¥b T˜ã‰T{' target="_self">2018t^S'Yê;NÛbu0Q{¦h¡‹R¥b T˜ã‰T{</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180322000008_1584689.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'YnNS¾‹Ëzpef[ñ‚Mbís ÔbؚŒNpef[)YMb' target="_self">S'YnNS¾‹Ëzpef[ñ‚Mbís&nbsp; ÔbؚŒNpef[)YMb</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='https://www.unjs.com/gaokao/news/20180320000008_1583622.html' title='‡eàzh˜˜ÿ’NT€QYe²€2018°e‹¿R LˆNè]4Y:NUO„wÆQُ*N?' target="_self">’NT€QYe²€2018°e‹¿R&nbsp;LˆNè]4Y:NUO„wÆQُ*N?</a><br></td> </tr> <tr><td class=main_shadow></td></tr> <tr> <td><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201308/43.js'></script></td> </tr> </table> <!--Qu˜-NèóShãNxÓ~_g--> </td> </tr> </table> <!--‡eàz>f:yãNxÓ~_g--> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="center_tdbgall"> <tr> <td Class="main_shadow"></td> </tr> <tr> <td align="center" class='kuang'><script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/33.js'></script></td> </tr> <tr> <td Class="main_shadow"></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜-NèãNxÓ~_g******** --> <!-- ********Qu˜•^èãNx_ËY******** --> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=960 align=center border=0> <tr> <td class=title align=middle><A href="https://www.unjs.com">-NýV'Yf[Q</A> | <A href="https://m.unjs.com/" target=_blank>ûy¨RHr</A> | <A onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('https://www.unjs.com');" href="#">¾‹:N–™u˜</A> | <A href="javascript:window.external.addFavorite('https://www.unjs.com','-NýV'Yf[Q');"> ReQ6eυ</A> | <A href="mailto:wfcqcn#qq.com">T€û|Ùz•</A> | <A href="https://www.unjs.com/FriendSite/" target=_blank>ËSÅ`þ”¥c</A> | <A href="https://www.unjs.com/Copyright.html" target=_blank>HrCg3uf</A> | <A href="https://www.unjs.com/list/List_1189.html" target=_blank>ƒ‡e</A><A href="https://www.unjs.com/list2/List_79.html" target=_blank>‡e“^</A> | <A href="https://www.unjs.com/sitemap.html" target=_blank>QÙz0WþV</A> | <A href="http://tougao.unjs.com/" target=_blank>"kΏ•b?z</A> | </td> </tr> <tr> <td class=tdbg align=middle> <script language='javascript' src='https://www.unjs.com/agao/201108/34.js'></script></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜•^èãNxÓ~_g******** --> </body> </html>