ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <title>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN -ؚ€íp¯‹</title> <meta content="ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN,ؚ€íp¯‹" name="Keywords"> <meta content="ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN ÿHNN*N‹N ÿ6qT1\î•b6rÍk gYwz ÿŒÝ‹=\ϑ€_wz¹eb—_ü[0b6rÍk_N NåwSÒbÝ~ ÿî•ÀNHN ÿ`HN_ü[ ÿ1\`HNô‹0(WœQQgV ÿ_N Ný€*`b6rÍk0Ó~œg1\/feYpeёLr:c}Y„vN*N‹N ÿ1\bɋæ‚O†N0ÿÖNìN™Q„v‡eàz ÿÑShˆåNT ÿb ÿؚ€íp¯‹ ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN 0" name="Description"> <meta content="-NýV'Yf[Q www.unjs.com" name="copyright"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml;url=http://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html"> <link href='http://www.unjs.com/Skin/newcss.css' rel='stylesheet' type='text/css'> <script language="JavaScript"> <!-- //9eØSþVGr'Y\ function resizepic(thispic) { return true; } //àe§~)>eþVGr'Y\ function bbimg(o) { return true; } --> </script> </head> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Hide function killErrors() { return true; } window.onerror = killErrors; // --> </SCRIPT> <!-- ********Qu˜v˜èãNx_ËY******** --> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <table class='kuang_top' width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left"><A title=-NýV'Yf[Q href="http://www.unjs.com"><IMG alt="-NýV'Yf[Q" src="http://www.unjs.com/images/logonew.gif" border=0></A></td> <td class=fontwhite align=right>| <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/">QÙz–™u˜</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/kaoyan/" target=_blank>€xNh</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/gaokao/" target=_blank>ؚ€Rf</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/zhongkao/" target=_blank>-N€N</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/zikao/" target=_blank>êf[€Õ‹</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/Article/" target=_blank>ñ‚í‹f[`N</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/gongwuyuan/" target=_blank>lQ¡RXT€Õ‹</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/zige/" target=_blank>D |&nbsp;<BR>| <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/lunwen/" target=_blank>MQ9º‹‡e</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/jiaoan/" target=_blank>MQ9YeHh</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/shiti/" target=_blank>MQ9Õ‹˜˜</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/zuowen/" target=_blank>\O‡eíV0W</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/liuxue/" target=_blank>úQýVYuf[</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/youjiao/" target=_blank>|^?QYe²€</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/jiuye/" target=_blank>'Yf[u1\N</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/fanwenwang/" target=_blank>ƒ‡e™Q\O</A> |&nbsp;<BR>| <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/daxue/" target=_blank>'Yf[ü[*‚</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/fanwenwang/gzzj/" target=_blank>å]\O;`Ó~</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/fanwenwang/xdth/" target=_blank>Ã_—_SOO</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/xuexi/" target=_blank>‡eXdZSȉ</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/lunwenzhaiyao/" target=_blank>º‹‡eXd‰</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/zhaopin/" target=_blank>ÛbX€áOo`</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/fenxianghulianwang/" target=_blank>R«N’NT€Q</A> | <A class=fontwhite href="http://www.unjs.com/miyu/" target=_blank>Œí‹'YhQ</A> |&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class='kuang_menu'><div class="oneline"><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td><a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/' title='g°eؚ€áOo`,ؚ€°eû•,ؚ€D¯‹,ؚ€¨R`-©R›Rؚ Nf[P[ؚ€bŸR' target='_self'>ؚ€íp¯‹</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/chengrengaokao/' title='bºNؚ€' target='_self'>bºNؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/zhinan/' title='ؚ€¥b€cWS,×_?akX¥bcü[,ؚ€f[u‚YUOkX¥bؚ€×_?a' target='_self'>ؚ€¥b€cWS</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxunrukou/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹eQãS-ؚ€U_ÖSågâ‹' target='_self'>ؚ€U_ÖSågâ‹eQãS</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaozhao/' title='ؚ!hÛbu,'Yf[Ûbu€{àz,ê;NÛbu,T'Yؚ!hÛbuáOo`' target='_self'>ؚ!hÛbu</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/daxuepaiming/' title=''Yf[’c T--NýV'Yf[’c T-ؚ!h’c T-'Yf[’cLˆœi' target='_self'>'Yf[’c T</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/daxuezhuanye/' title=''Yf[NN-'Yf[NNËNÍ~-'Yf[NN’c T-'Yf[NNîvU_-'Yf[NNR{|--NýV'Yf[NN’c T' target='_self'>'Yf[NN</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/daxuexuefei/' title=''Yf[f[9- N,g'Yf[f[9-xvzuf[9-'YNf[9' target='_self'>'Yf[f[9</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/jingyan/' title='ؚ€Ï~Œš-ؚ€ÇegºN„vÏ~ŒšKNŒ' target='_self'>ؚ€Ï~Œš</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/fudao/' title='ؚ€…ü[,ؚ Nf[`N…ü[,ؚ€YbcWS' target='_self'>ؚ€…ü[</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/xinli/' title='ؚ€Ã_t-`7hŒ}Yؚ€Ã_`' target='_self'>ؚ€Ã_t</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/jiazhang/' title='ؚ€¶[•Å_û‹-b—ù[ؚ€,¶[•”^å‹`HNZP' target='_self'>¶[•Å_û‹</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/' title='ؚ€Õ‹˜˜Æ–¹|' target='_self'>ؚ€Õ‹˜˜Æ–¹|</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/yuwen/' title='ؚ€í‹‡eՋ˜˜' target='_self'>ؚ€í‹‡eՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/shuxue/' title='ؚ€pef[Ջ˜˜' target='_self'>ؚ€pef[Ջ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/yingyu/' title='ؚ€ñ‚í‹Õ‹˜˜' target='_self'>ؚ€ñ‚í‹Õ‹˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/wuli/' title='ؚ€irtՋ˜˜' target='_self'>ؚ€irtՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/huaxue/' title='ؚ€Sf[Ջ˜˜' target='_self'>ؚ€Sf[Ջ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/shengwu/' title='ؚ€uirՋ˜˜' target='_self'>ؚ€uirՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/zhengzhi/' title='ؚ€?e»lՋ˜˜' target='_self'>ؚ€?e»lՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/dili/' title='ؚ€0WtՋ˜˜' target='_self'>ؚ€0WtՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/lishi/' title='ؚ€†SòSՋ˜˜' target='_self'>ؚ€†SòSՋ˜˜</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/wenzhong/' title='ؚ€‡eÑyü~T-ؚ€‡eü~' target='_self'>ؚ€‡eÑyü~T</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/shiti/lizhong/' title='ؚ€tÑyü~T-ؚ€tü~' target='_self'>ؚ€tÑyü~T</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokao2012/' title='2012ؚ€bé~ågâ‹_2012ؚ€U_ÖSågâ‹_2012ؚ€Rpe¿~_ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹' target='_self'>2012ؚ€áOo`</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokao2011/' title='2011ؚ€áOo`-2011ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹-ؚ€bé~ågâ‹' target='_self'>2011ؚ€áOo`</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaozuowen2010/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹-2010ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹-ؚ€bé~ågâ‹' target='_self'>2010ؚ€</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/' title='ؚ€U_ÖSågâ‹-ؚ€U_ÖSÓ~œgågâ‹' target='_self'>ؚ€U_ÖSågâ‹</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/gaokaobulu/' title='ؚ€eˆU_' target='_self'>ؚ€eˆU_</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbendaxueluqufenshu/' title='ŒN,g'Yf[U_ÖSRpe¿~' target='_self'>ŒN,g'Yf[U_ÖSRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/sanbendaxueluqufen/' title=' N,g'Yf[U_ÖSRpe¿~' target='_self'> N,g'Yf[U_ÖSRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/shanxizhaosheng/' title='q\‰wÛbu€Õ‹Q' target='_self'>q\‰Ûbu€Õ‹Q</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbenbulu/' title='ŒN,geˆU_' target='_self'>ŒN,geˆU_</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/zhuankefenshuxian/' title='NÑyRpe¿~' target='_self'>NÑyRpe¿~</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/gaokaoluquchaxun/erbenzhengjizhiyuan/' title='_Ɩ×_?a__Ɩ×_?akX¥b_ŒN,g_Ɩ×_?a' target='_self'>_Ɩ×_?a</a> <a class='LinkNavigation' href='http://www.unjs.com/gaokao/wenti/' title=' gsQؚ€„v˜' target='_self'>ؚ€î•˜˜</a> </td></tr></table></div></td> </tr> <tr> <td height=28>0¨`°s(W„vMOnÿ&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.unjs.com'>-NýV'Yf[Q</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.unjs.com/gaokao/'>ؚ€</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/'>ؚ€íp¯‹</a>&nbsp;>>&nbsp;<h2>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</h2>ck‡e</td> </tr> </table> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=960 align=center border=0> <tr> <td align="center" class='kuang'><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/27.js'></script></td> </tr> <tr> <td class=main_shadow></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜v˜èãNxÓ~_g******** --> <!-- ********Qu˜-NèãNx_ËY******** --> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"> <!--Qu˜-Nèæ]h‡eàz…Q¹[ãNx_ËY--> <table style="table-layout:fixed;word-break:break-all" width="100%" border="0" align="center" class="tdbg" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="tdbg_title"><strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong></td> </tr> <tr> <td align="center"><h1>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</h1></td> </tr> <tr> <td align="center" class="tdbg_title0"><span class="author">«ƒœU‰s</span>0<span class="time">2018-01-13</span>0<a href="http://www.unjs.com/gaokao/news/" target=_blank>ؚ€íp¯‹</a> </td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/30.js'></script></td> </tr> <tr> <td height="300" valign="top"><div class="adcontent"><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/29.js'></script></div> 00[<strong><a href="http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html">ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a></strong>] <p>00ŸSh˜˜ÿS<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/" target="_blank">'Yf[</a>8—‰[ёOžÿ20t^MR«ˆ®p6RúQ„v b Z=\ <p>001997£Nt^ ÿ19\„v‰[ёOž·ƒ—_ýVE–<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/shuxueriji/" target="_blank">pef[</a>eY—g9SKQÞz[Ñ‘Lr ÿv^àVdk«ˆÝO N†NS'Y ÿ<h3><a href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a></h3>[<a href='http://www.unjs.com/h/b/list/'>N˜˜</a>]0</p> <p>00û•¯‹T„v¿S‡eS@\<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/lingdaofayangao/" target="_blank">†˜ü[</a>eg¶[̑~b0R†NÖN„v<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/ganenfumu/" target="_blank">6rÍk</a>0</p> <p>00ÎNdk ÿæSYN*N‰[ёOž’Q†NúQeg0</p> ‰[ёOž <p>00ُ*NZ†„gúQeg„v‰[ёOž ÿåNvQa)Y¨R0W„v ‹Nù ÿ<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/ershinianhoudewo/" target="_blank">ŒNASt^</a>egðX T܏lb ÿuóâlÊSNWSšN0ôv0RÊNåeÍN6q(W’NT€Q NAm O ÿàepe'Y\’ZSO N R8hž[0W9el} ÿ gabàea ÿZÖS†NTÜt¤O„vàe=\ <p>00¿S‡eS@\†˜ü[®p6R†NN*NZ†GP„v‰[ёOž ÿN*NªR›RFd1wzðV¶[ƒX ÿKY›RBlf[ ÿÈ~P@b?a„v¨RºNb_aŒ ÿu󁩋N›N ‰|N (W†Nã‰wøvTÍN N?aøváO  ÖNìN[?a‰lxm(WÇ~„v÷¦h-N ÿ €wck„v‰[ёOž ÿÖN„vX[(WN¶r` ÿ <p>00‰[ёOžæ‚|` Nò]02006t^ ÿÖNÍ_àeïSÍ_ ÿKY{™Q NZS‡e„on ÿtSùm¡l(WVBg„v’NT€Q-N ÿ>f—_͂}vàe©R0¡l gY\ºN(WNNwøv0</p> <p>00GP„v‰[ёOž ÿb†N N\<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/jiaoshigongzuozongjie/" target="_blank">Ye^</a> ÿ<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/jiachanghuifayangao/" target="_blank">¶[•</a> ÿf[u ÿ†˜ü[ìN„v!jƒ ÿ§U~OãSÿ €w„v‰[ёOž ÿtSN¦^a0R Nåw@bªc ÿ‚Y’‚(Ẁ ÿêËYóÈ~ ÿ N¯€z˜ÎN0Wo}YُúQb0ÖN NÏPvQÖN„v!jƒ ÿâe¡l g#k6qM‘T ÿ_N¡l g؞؞”^AQ ÿÖN<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/xuanze/" target="_blank"> éb</a>„v/f Nô•­e0WŸ#Œ0</p> <p>00‚YÊN ÿò]Ï~/fNMO<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/zhiyeguihuafanwen/" target="_blank">L€N</a>pef[¶[„v‰[ёOž ÿô‹êñ]ZPpef[;N‰/ftQ£ ÿ ó`pef[ ÿ:c«N×S ÿÅNdk €ò] ÿ N/fàV:NN¹f[ ÿN¹ó`@w¶[̑wz ÿ_N(u N@w4Y¬`h ÿ%•:R¡€0</p> <p>00º%<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/beijinggaokaofenshuxian/" target="_blank">S¬N</a>'Yf[(<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/gaokaofenshuxian/" target="_blank">Rpe¿~</a>,<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/zhuanyepaiming/" target="_blank">NN</a>¾‹n)pef[Ñyf[<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/" target="_blank">f[b–</a>Yeˆc‰[ёOž</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿ1997t^/f¿S̑„v‡eS@\egºN™Q„v`O„v<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/lizhigushi/" target="_blank">Ee‹N</a>ÿ</p> <p>00‰[ёOžÿ°s(WëSfkn:S†N ÿ<h4><a href='http://www.unjs.com/gaokao/news/'>ؚ€íp¯‹</a></h4> 0<a href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</a> 0(<a href='http://www.unjs.com/'>http://www.unjs.com</a>)0™Q<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/lizhiwenzhang/" target="_blank">‡eàz</a>„vºN/fb€¶[£¹‡eS@\„v†˜ü[01997t^ ÿb—_eYpeёLråNT ÿÖNìN1\»SbìN¶[†N0S_öe_N NëSǑ¿‹ ÿ_N NåwSÖNìN‰™Q‡eàz ÿsó` gïSý€êS/f»SsQèlN N—_eYpeёLrُHNN*N‹N ÿ6qT1\î•b6rÍk gYwz ÿŒÝ‹=\ϑ€_wz¹eb—_ü[0b6rÍk_N NåwSÒbÝ~ ÿî•ÀNHN ÿ`HN_ü[ ÿ1\`HNô‹0(W<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/nongcundiaoyanbaogao/" target="_blank">œQQg</a>V ÿ_N Ný€*`b6rÍk0Ó~œg1\/feYpeёLr:c}Y„vN*N‹N ÿ1\bɋæ‚O†N0ÿÖNìN™Q„v‡eàz ÿÑShˆåNT ÿb w†N1\ɉ—_ˆ_Ê`¶‹ ÿ̑b—™Q„v N/fwž[<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/qingkuangshuoming/" target="_blank">Å`µQ</a>0S_öe™Qb¶[™Q—_æ‚'YÇNñm ÿ^—8^wz0b€¶[_N1\/fnf„vœQQg¶[­^ ÿ6rÍknxž[_N:c N¹[f„v ÿFOߍ+R„vœQQg¶[­^Ôk_N¡l gÀNHN NN7h„v ÿ¡lÀNHNyr+R„vðV¾–0b\„vöeP_Nɉ—_:c<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/kuaile/" target="_blank">ë_PN</a>„v ÿ N/fÖN™Q„vˆ_²`Å`„v£Íyaɉ0]NàQt^„vöeP ÿ<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/tianjingaokaofenshuxian/" target="_blank">)Y%m</a>„vœQQg ÿ NO/f£*N7hP[0b¶[vQž[/f(W)Y%mŒTS¬N„v-Nô• ÿ»yS¬NôfяN¹p ÿúQ†NÞ]:S1\/f†N0</p> <p>00 €N‡eàz؏/f(u„v,{NºNðy ÿ O@w O@w1\ Obb™Q„v†N0</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿ,{NºNðy1\ˆ_¹[f«ˆºNï‹ã‰0</p> <p>00‰[ёOžÿƒ[1\/f(u b „vãS;Teg™Q„v0 O@w O@w ÿQ N+R„v’ZSO„vl} ÿ1\b†N\O€/fb†N ÿncô‹ b ؏àV:Nُ*N—_†NÐg*N‡ef[VY0ÎNQ NïSåNåg0Rb—_‡ef[VY0£öePt^ª~\ ÿ_N NåwSÙÍy‹N”^å‹`HNYt0Tegb™QǏN*N„on ÿFO/f_N¡lÀNHN*Y'Y„vHeœg0</p> <p>00 0åwƋRP[ 0ÿُ*NgR1\/fN<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/gerenjianlifanwen/" target="_blank">*NºN</a>®p6R„v ÿ؏ g¡l gvQÖNºNÿ</p> <p>00‰[ёOžÿb—_eYpeёLråNT ÿ gàQ*N°‹€Ç‘¿‹ ÿ+R„vºN™Q„v؏/fúW,g N:c`—1Œ„v0FO/f ÿ1\‡eS@\™Q„v£*N‡eàzq_ÍTg'Y ÿg N`—1Œ0b°‹—_}YÏPÖNgHQÑS„v/f 0åwó— 0 ÿÖN؏0RY•bˆ_Y’ZSO ÿ_N gl}„v ÿTegQŠegŠÑS¾ ÿQ N_Nl}0ŠWS0ðS~ný gl}‡eàz0£›Nt^q_ÍT^—8^'Y ÿFO/f g¹púQNNa™e„v/fò]Ï~20t^†N ÿ؏q_ÍTُHN'Y ÿ؏(Wl}0vQž[ÎNæSN*N҉¦^b_Nt㉠ÿ‡eàznxž[ˆ_aºN ÿޏbêñ] w†N_NOˆ_<a class="channel_keylink" href="http://www.unjs.com/Special/gandong/" target="_blank">a¨R</a>0FO/f ÿæSN¹eb— ÿb1\ɉ—_^—8^RƒU0b NåwSbߍُ*N‡eàz„v;NºNlQ/fÀNHNsQû|0</p> 1 2 3 4 5 NNu˜ <div class=adcontent1><script language=javascript src=http://www.unjs.com/agao/201108/c2.js></script></div> 00<a href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180114000008_1553542.html' target="_self"><strong>,{2Ç{ S'YnNSI{ؚ!hÆ[ƖlQ^ÌSNAm~þV</strong></a><br>000„˜È‰0 00ŸSh˜˜ÿS'YnNSI{ؚ!hÆ[ƖlQ^ÌSNAm~þV 00яg ÿS'Y0nNS0ºN'Y0Stå]0S^'YI{Y@b(W¬Nؚ!hÆ[ƖlQ^ ÌSNAm ú^¾‹¹eHh ÿ_ÑST¹esQèl0‚YUOú^¾‹NLuNAm'Yf[0NAmf[Ñyÿ°‹€³htÑS°s ÿT!h(W¹eHh-NGWæ‹=\ĉR^@\ ÿåNÃOۏؚI{Ye²€ …Qµm_ÑSU\ ÿHT°súQ N'Y®N¹p0 þVGregêQÜ~ 00®N¹pNÿËz³ÑSU\ž[E– ÿú^¾‹îvhnpf 00ºNMbùW{Q(Ï‘ g…_Ðcؚ0f[Ñy^@\NýV¶[beuQYT¦^ NY'}Æ[0wQýVE–q_ÍT›R„v͑'YŸSR'`bœgpeϑ NY0f[!h6R¦^ŒT»ltSOû| NYŒ[„U& & (Wُ›NlQ^„v¹eHh-N ÿN›Nؚ!hù[S_MR-NýVؚI{Ye²€ÑSU\b—4N„vY͑cb g@wn’‘¤‹Æ‹0 00:NÐcGS-NýV'Yf[„vžRf[4ls^0f[/gÞz‰N›RŒTýVE–q_ÍT›R ÿbýV/T¨Rú^¾‹NLuNAm'Yf[ŒTNAmf[Ñyÿ€{ðy ÌSNAm & & 0<a class=pages href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180114000008_1553542.html'>hQ‡e–û‹ÿS'YnNSI{ؚ!hÆ[ƖlQ^ÌSNAm~þV</a>0<br>00<a href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180107000008_1550165.html' target="_self"><strong>,{3Ç{ ‰S'Yf[bËzNø~KNäS-NÃ_&nbsp;\U\_€äSxvz</strong></a><br>000„˜È‰0 00ŸSh˜˜ÿ‰S'Yf[(Rpe¿~,NN¾‹n)bËzNø~KNäS-NÃ_ þVGrnŽNQÜ~ 00‰S'Yf[Nø~KNäS-NÃ_5åeícLr ÿ-NÃ_\(WNø~KNl¿~ýV¶[ŒT0W:Scí~_U\€äSŒT†SòS‡eSW§Nxvzå]\O ÿÃOۏ-NýVNøvsQýV¶[KNô•„vºN‡e¤NAm ÿ©R›R N&^Nï ú^¾‹0 00‰S'Yf[ÎN NNª~30t^ãN1\/T¨R†Nù[Nø~KNl¿~„v€äSå]\O01956t^€äSf[Ñy¾‹ËzT ÿÓ~TNø~KNv‡ef†SòS0‡eSW§N0Ï~NmÑSU\I{˜_U\†NñmeQxvz ÿÖS—_†N0NUxÑyxbœg01u‹sú^°eYeˆc@b‡s†˜„vxvzâV–ê2000t^w(W N&^Nï ¿l¿~ýV¶[_U\€äSxvz02017t^ ÿvQâV–(W-NšN€äSÈSÖS—_†N°e„v͑'YۏU\0 00‰S'Yf[Nø~KNäS-NÃ_;NûN‹sú^°eËNÍ~ ÿяt^eg ÿf[!h(W-NšN„v€äSå]\Oò]b:NNNø~KNl¿~ýV& & 0<a class=pages href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180107000008_1550165.html'>hQ‡e–û‹ÿ‰S'Yf[bËzNø~KNäS-NÃ_&nbsp;\U\_€äSxvz</a>0<br> 000<strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong>0</td> </tr> <tr> <td align="center"><a class=pages href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553088.html'>0 NNu˜0</a>00<a class=pages href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553086.html'>0 NNu˜0</a>00<a class=pages href='http://m.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html'>0Kb:gHr0</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/31.js'></script></td> </tr> <tr> <td align="center"><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201201/41.js'></script></td> </tr> <tr> <td><div class="oneline2">00<A href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html','ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN');">Šbُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN6eυwegåNTQ wÿ</A>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN@b^\hîvÿ0<b><a href="http://www.unjs.com/gaokao/news/" target="_blank">ؚ€íp¯‹</a></b>00<a href='http://www.unjs.com/h/b/'>Gl;`</a>0</div></td> </tr> <tr> <td><div class="oneline3">00 ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN øvsQ<a href='http://www.unjs.com/SpecialList.html'>N˜˜</a>ÿ<a href='http://www.unjs.com/Special/c211/'>211'Yf[ TUS_211å] z'Yf[_211ؚ!h_211b–!h_211f[!h_211'Yf[’c T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/c985/'>985'Yf[ TUS_985'Yf[_985'Yf[’c T_985å] z_985ؚ!h_985b–!h_985å] zf[!h</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/c9/'>c9ؚ!h_c9T€ßv_c9'Yf[_]N!hT€ßv</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/liangxueyizuoxindetihui/'>$Nf[NZPÃ_—_SOO</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/sijizuowen/'>ÛV§~\O‡e,ñ‚í‹ÛV§~\O‡e,ñ‚í‹ÛV§~\O‡eNý€åSP[,ÛV§~\O‡e˜˜îv</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/sijizuowenwannengmoban/'>ÛV§~\O‡eNý€!jg</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/sahuangzuowen/'>’dŒ\O‡e,sQŽN’dŒ„v\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/tinghougan/'>,TTa,,TTa'YhQ,,TTaƒ‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/jinduzuowen/'>yÒk\O‡e,sQŽNyÒk„v\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/zuowendaquan600zi/'>\O‡e'YhQ600W[,R-N\O‡e'YhQ600W[,\f[\O‡e'YhQ600W[</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/shengsiqinren/'>܀ <a href='http://www.unjs.com/Special/gaokaolingfenzuowen/'>ؚ€ö–R\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/ganxieshien/'>a"Œ^i`</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/shiennanwang/'>^i`¾–Ø_,^i`¾–Ø_\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/zufanghetongxieyi/'>ßy?bT TOS®‹</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/yubeidangyuanzhuanzhengsixiang/'>„˜YZQXTlck`ó`Gl¥b</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/gaokaofenshuxianyuce/'>ؚ€Rpe¿~„˜Km</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/hehuoxieyi/'>TOOS®‹,TOOS®‹ƒ,g,TOOS®‹fN</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/jiuyexieyishu/'>1\NOS®‹fN</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/xieyishu/'>OS®‹fN,OS®‹fNƒ,g</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/jiyijiannanwangdeshi/'>°‹NöN¾–Ø_„v‹N,°‹NöN¾–Ø_„v‹N\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/yijiannanwangdeshizuowen/'>NöN¾–Ø_„v‹N\O‡e</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/nanwangdelvxing/'>¾–Ø_„vÅeLˆ</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/nanwangdeyijianshi/'>¾–Ø_„vNöN‹N</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/laodonghetongfa/'>³R¨RT TÕl</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/menmianzulinhetong/'>è•b—ßyAT T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/hetongshu/'>T TfN</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/changfangzulinhetong/'>‚S?bßyAT T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/shangpuzulinhetong/'>FUú”ßyAT T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/shangpinfangmaimaihetong/'>FUÁT?bpNVST T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/jiekuanhetong/'>P>kT T,P>kT Tƒ,g</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/laowuhetong/'>³R¡RT T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/zulinhetong/'>ßyAT T</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/shangyecehuashu/'>FUNV{RfN</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/chuangyecehuashu/'>RNV{RfN</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/pinpaicehua/'>ÁTLrV{R</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/guanggaocehua/'>^JTV{R</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/hunqingcehua/'>ZZ†^V{R,ZZ†^V{R¹eHh</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/xiangmushishifangan/'>y˜îvž[½e¹eHh</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/huodongcehua/'>;m¨RV{R,;m¨RV{R¹eHh</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/yingxiaocehua/'>%„•V{R</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/yingloucehua/'>q_|iV{R,q_|iV{R¹eHh</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/biaoyu/'>hí‹,hí‹'YhQ</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/chengbaohetongfanben/'>bST Tƒ,g</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/rudangjieshaorenfayangao/'>eQZQËNÍ~ºNÑSŠ?z</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/rudangjieshaorenyijian/'>eQZQËNÍ~ºNaÁ‰,eQZQËNÍ~ºNaÁ‰ƒ‡e'YhQ</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/gongzuocuoshi/'>å]\Oªc½e,å]\Oªc½eƒ‡e'YhQ</a> <a href='http://www.unjs.com/Special/daxueshengziwopingjia/'>'Yf[uêbċ÷N,'Yf[uêbċ÷Nƒ‡e</a><br><p align='right'><a href='http://www.unjs.com/SpecialList.html'>ôfYN˜˜</a></p> </div></td> </tr> <tr> <td>000<A href="http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html" target=_blank><b>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</b></A>0þ”¥c0W@Wÿ<A href="http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html" target=_blank><font style="font-size: 6pt">http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553087.html</font></A> </td> </tr> <tr> <td>00ؚ€íp¯‹Ðc›O„v<strong>ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºN</strong>1uQËSŸSRblÑS ÿå‚ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºNµO¯r†N¨`„vCgÊv ÿ÷‹N,gÙzT€û| ÿ"Œ"Œÿ </td> </tr> <tr> <td align="right" class="tdbg_title0"><A href="http://www.unjs.com">-NýV'Yf[Q</A> http://www.unjs.com <h2><A href="http://www.unjs.com/gaokao/news/">ؚ€íp¯‹</A></h2></td> </tr> <tr> <td><li> NNÇ{ؚ€áOo`ÿ <a class='LinkPrevArticle' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553086.html' title='‡eàzh˜˜ÿ-NýVbòff[b–2018t^žXÛb15ºN fòf'Yís–™Ûb'>-NýVbòff[b–2018t^žXÛb15ºN&nbsp;fòf'Yís–™Ûb</a></li><br><li> NNÇ{ؚ€áOo`ÿ <a class='LinkNextArticle' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180113000008_1553088.html' title='‡eàzh˜˜ÿq\Nؚ!hY°s [Oû|Q'T f[u NSb8nbêS7R˜˜'>q\Nؚ!hY°s [Oû|Q'T &nbsp;f[u NSb8nbêS7R˜˜</a></li></td> </tr> </table> <!--Qu˜-Nèæ]h‡eàz…Q¹[ãNxÓ~_g--> </td> <td width="8"></td> <td width="338" valign="top"> <!--Qu˜-NèóShãNx_ËY--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="word-break:break-all;Width:fixed"> <tr> <td><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/32.js'></script></td></tr><tr><td class=main_shadow></td></tr><tr><td><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201110/38.js'></script></td></tr> <tr> <td class=title align=middle><div class="oneline4">ُ*NS'Yf[8—åwó—Ee‹NYRƒÞ‹ 20t^ega¨RàepeºNøvsQؚ€áOo`</div></td> </tr> <tr> <td class=tdbg><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180114000008_1553542.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'YnNSI{ؚ!hÆ[ƖlQ^ÌSNAm~þV' target="_self">S'YnNSI{ؚ!hÆ[ƖlQ^ÌSNAm~þV</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180107000008_1550165.html' title='‡eàzh˜˜ÿ‰S'Yf[bËzNø~KNäS-NÃ_ \U\_€äSxvz' target="_self">‰S'Yf[bËzNø~KNäS-NÃ_&nbsp;\U\_€äSxvz</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180106000008_1549685.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'Y2017ÕkNuý»SêT†Nÿ60% éb¬NY1\N' target="_self">S'Y2017ÕkNuý»SêT†Nÿ60% éb¬NY1\N</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20180105000008_1549155.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'YΏú^!h120hTt^ 5g4åe\>NžR!h†^ª~õ_'YO' target="_self">S'YΏú^!h120hTt^&nbsp;5g4åe\>NžR!h†^ª~õ_'YO</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20171231000008_1546744.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'YlQ^ ÌSNAm ú^¾‹¹eHhÿ͑¹p(WNAmf[Ñy' target="_self">S'YlQ^ ÌSNAm ú^¾‹¹eHhÿ͑¹p(WNAmf[Ñy</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20171230000008_1546266.html' title='‡eàzh˜˜ÿS'YnNSI{”N@bؚ!hlQ^NAm'Yf[ú^¾‹¹eHh' target="_self">S'YnNSI{”N@bؚ!hlQ^NAm'Yf[ú^¾‹¹eHh</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/news/20171230000008_1546263.html' title='‡eàzh˜˜ÿ,{ÛVnf[Ñyċ0OÓ~œglQ^ÿS'Y21*Nf[Ñy·ƒA+' target="_self">,{ÛVnf[Ñyċ0OÓ~œglQ^ÿS'Y21*Nf[Ñy·ƒA+</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.unjs.com/gaokao/daxuepaiming/20171227000008_1544722.html' title='‡eàzh˜˜ÿ2018-NýVg}Y'Yf[’cLˆœiÿnNSS'YºN'YMR N2u' target="_self">2018-NýVg}Y'Yf[’cLˆœiÿnNSS'YºN'YMR N2u</a><br></td> </tr> <tr><td class=main_shadow></td></tr> <tr> <td><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201308/43.js'></script></td> </tr> </table> <!--Qu˜-NèóShãNxÓ~_g--> </td> </tr> </table> <!--‡eàz>f:yãNxÓ~_g--> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="center_tdbgall"> <tr> <td Class="main_shadow"></td> </tr> <tr> <td align="center" class='kuang'><script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/33.js'></script></td> </tr> <tr> <td Class="main_shadow"></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜-NèãNxÓ~_g******** --> <!-- ********Qu˜•^èãNx_ËY******** --> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=960 align=center border=0> <tr> <td class=title align=middle><A href="http://www.unjs.com">-NýV'Yf[Q</A> | <A href="http://m.unjs.com/" target=_blank>ûy¨RHr</A> | <A onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.unjs.com');" href="#">¾‹:N–™u˜</A> | <A href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.unjs.com','-NýV'Yf[Q');"> ReQ6eυ</A> | <A href="mailto:wfcqcn#qq.com">T€û|Ùz•</A> | <A href="http://www.unjs.com/FriendSite/" target=_blank>ËSÅ`þ”¥c</A> | <A href="http://www.unjs.com/Copyright.html" target=_blank>HrCg3uf</A> | <A href="http://www.unjs.com/list/List_1189.html" target=_blank>ƒ‡e</A><A href="http://www.unjs.com/list2/List_79.html" target=_blank>‡e“^</A> | <A href="http://www.unjs.com/sitemap.html" target=_blank>QÙz0WþV</A> | <A href="http://tougao.unjs.com/" target=_blank>"kΏ•b?z</A> | </td> </tr> <tr> <td class=tdbg align=middle> <script language='javascript' src='http://www.unjs.com/agao/201108/34.js'></script></td> </tr> </table> <!-- ********Qu˜•^èãNxÓ~_g******** --> </body> </html>